Установено е, че ритъмът на дишането на хора, които стоят заедно в една стая, се синхронизира. Затова дори начинът, по който човекът на ръководна позиция комуникира, както стойката и тонът на гласа му въздействат на подсъзнателно ниво. Това е отговорност, тъй като той може да насърчи и мотивира, но може и да стресира. Също така управляващия даден бизнес задава културна парадигма – грешките може да се приемат като отправна точка за развитие, но може и да се бичуват. Хората на върха постигат резултати чрез своите екипи. Личността на мениджъра е фундаментът, върху който се гради личният му стил на управление. Затова всеки, който е на ръководна позиция е добре да премисли какъв иска да е той как другите да го възприемат, каква култура да създава. Така се прави качествен скок и се постигат добри резултати.